Algemene voorwaarden voor consumenten
De Kock Raamfolie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:

De Kock Raamfolie B.V.

Tsjaikovskilaan 34

2253 HT Voorschoten

Kamer van Koophandel nr. 57528055

hierna te noemen: De Kock Raamfolie B.V.

Artikel 1           Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Koper: de wederpartij van De Kock Raamfolie B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Kock Raamfolie B.V. en Koper, met inbegrip van toepasselijke algemene voorwaarden en eventuele schriftelijke wijzigingen daarvan.

Artikel 2          Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Kock Raamfolie B.V. en een Koper waarop De Kock Raamfolie B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Kock Raamfolie B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van De Kock Raamfolie B.V. en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van De Kock Raamfolie B.V..

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Kock Raamfolie B.V. en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen van De Kock Raamfolie B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Onverminderd de vrijblijvendheid van de Offertes van De Kock Raamfolie vervallen deze in ieder geval, indien zij niet binnen dertig (30) dagen door de Koper schriftelijk zijn aanvaard. Het daadwerkelijk meewerken van de Koper van uitvoering van de in een Overeenkomst genoemde werkzaamheden mag door De Kock Raamfolie worden opgevat als aanvaarding van de Overeenkomst.

Levertijden in offertes van De Kock Raamfolie B.V. zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Kock Raamfolie B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Kock Raamfolie B.V. schriftelijk anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht De Kock Raamfolie B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4           Uitvoering van de Overeenkomst

De Kock Raamfolie B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de techniek en de instructies die door de fabrikant van de materialen zijn uitgevaardigd.

De Kock Raamfolie B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Kock Raamfolie B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De Kock Raamfolie B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Kock Raamfolie B.V. zijn verstrekt, heeft De Kock Raamfolie B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.

De Kock Raamfolie B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Kock Raamfolie B.V. is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Kock Raamfolie B.V. kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Kock Raamfolie B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door De Kock Raamfolie B.V. of door De Kock Raamfolie B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Koper vrijwaart De Kock Raamfolie B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 5           Levering

Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van De Kock Raamfolie B.V., tenzij montage door De Kock Raamfolie B.V. is inbegrepen in de Overeenkomst, in welk geval levering op het overeengekomen adres zal geschieden.

Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat De Kock Raamfolie B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Kock Raamfolie B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

Indien de zaken worden bezorgd is De Kock Raamfolie B.V. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

Indien De Kock Raamfolie B.V. gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan De Kock Raamfolie B.V. ter beschikking heeft gesteld.

Indien De Kock Raamfolie B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper De Kock Raamfolie B.V. schriftelijk ingebreke te stellen, alvorens verzuim intreedt. De montage van goederen aan de buitenzijde van een pand is te allen tijde weersafhankelijk en wanneer het weer tegenzit (regen, wind, sneeuw) is De Kock Raamfolie B.V. gerechtigd de werkzaamheden opnieuw te plannen. Dit kan helaas ook herhaaldelijk voorkomen.

De Kock Raamfolie B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De Kock Raamfolie B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Kock Raamfolie B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Artikel 6            Monsters

Is aan de Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7            Onderzoek, reclames

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan De Kock Raamfolie B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kock Raamfolie B.V. op de wijze zoals door De Kock Raamfolie B.V. aangegeven.

Artikel 8            Vergoedingen, prijs en kosten

Indien De Kock Raamfolie B.V. met de Koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de De Kock Raamfolie B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

De Kock Raamfolie B.V. mag, zolang de goederen nog niet zijn geleverd en/of de overeengekomen werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.

Indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst geschiedt, heeft Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

De door De Kock Raamfolie B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9            Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Kock Raamfolie B.V. zal de Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Kock Raamfolie B.V. de Koper hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen zal De Kock Raamfolie B.V. aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

In afwijking van het te dezen bepaalde zal De Kock Raamfolie B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10          Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Kock Raamfolie B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Koper van rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat eerst een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 8% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen of de inkomsten van de Koper, het aanvragen van een schuldsanering of surseance van betaling van de Koper zijn alle vorderingen van De Kock Raamfolie B.V. op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

De Kock Raamfolie B.V. heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht wat de Koper ter zake meldt.

De Kock Raamfolie B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

De Kock Raamfolie B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

De Kock Raamfolie B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling van 50% van de factuur voorafgaand aan de levering van goederen en/of uitvoering van de werkzaamheden danwel binnen 7 dagen na factuurdatum.

Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

Indien De Kock Raamfolie B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11          Eigendomsvoorbehoud

Alle door De Kock Raamfolie B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van De Kock Raamfolie B.V. totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met De Kock Raamfolie B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht De Kock Raamfolie B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen en bij de desbetreffende derden aan te geven dat het gaat om eigendommen van De Kock Raamfolie B.V.

De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Voor het geval dat De Kock Raamfolie B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Kock Raamfolie B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Kock Raamfolie B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12          Garantie

De Kock Raamfolie B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken, een en ander conform de voor de desbetreffende goederen geldende fabrieksgarantie.

De hiervoor genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland binnen de Europese Economische Ruimte en Koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan De Kock Raamfolie B.V..

De hiervoor genoemde garantie geldt gedurende de periode die in de offerte en op het garantiebewijs, dat na levering verstrekt wordt, genoemd is. Daarna vervallen alle rechten.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal De Kock Raamfolie B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van De Kock Raamfolie B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan De Kock Raamfolie B.V. te retourneren en de eigendom aan De Kock Raamfolie B.V. te verschaffen (voor zover mogelijk). De Kock Raamfolie B.V. heeft echter ook de keuze in plaats daarvan de waarde van de geleverde goederen aan de Koper terug te betalen.

De hiervoor genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Kock Raamfolie B.V., Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 13          Opschorting en ontbinding

De Kock Raamfolie B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de Overeenkomst De Kock Raamfolie B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

Voorts is De Kock Raamfolie B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Kock Raamfolie B.V. op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien De Kock Raamfolie B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

De Kock Raamfolie B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14          Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien De Kock Raamfolie B.V. aan Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien Koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in de vorige alinea genoemde verplichting, heeft De Kock Raamfolie B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

Artikel 15          Aansprakelijkheid

Indien door De Kock Raamfolie B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van De Kock Raamfolie B.V. jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

De aansprakelijkheid van De Kock Raamfolie B.V. voor directe schade is beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de relevante geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Kock Raamfolie B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Kock Raamfolie B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan De Kock Raamfolie B.V. toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De Kock Raamfolie B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of een daarmee gelijk te stellen mate van grove schuld van De Kock Raamfolie B.V..

Artikel 16          Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17          Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Kock Raamfolie B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Kock Raamfolie B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Kock Raamfolie B.V. worden daaronder begrepen.

De Kock Raamfolie B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Kock Raamfolie B.V. haar verplichting had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 18          Vrijwaringen

Indien het ontwerp van een product of het uiterlijk daarvan door de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde is vervaardigd, garandeert Koper aan De Kock Raamfolie B.V. en vrijwaart de Koper De Kock Raamfolie B.V. op eerste verzoek van De Kock Raamfolie B.V. in en buiten rechte dat het desbetreffende ontwerp en het gebruik daarvan door De Kock Raamfolie B.V. geen inbreuk maken op eventuele intellectuele of industriële eigendomsrechten van Koper of derden.

Indien Koper aan De Kock Raamfolie B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19          Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt De Kock Raamfolie B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die De Kock Raamfolie B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de De Kock Raamfolie B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van De Kock Raamfolie B.V., ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door De Kock Raamfolie B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Kock Raamfolie B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De Kock Raamfolie B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20          Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Kock Raamfolie B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en De Kock Raamfolie B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Kock Raamfolie B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21          Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22          Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen De Kock Raamfolie B.V. en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 Artikel 23          Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.