AVG

Persoonsgegevens

Naam:

Postcode/woonplaats:

E-mail: 

Adres:

Telefoon:

Met dit formulier geef ik, ———————————-, klant van De Kock Raamfolie BV, gevestigd aan de Tsjaikovskilaan 34, 2253 HT Voorschoten teVoorschoten, toestemming om mijn (persoons)gegevens te verwerken.

Ik geef toestemming (aankruisen wat van toepassing is):

  • voor het verwerken van de persoonsgegevens die ik hierboven ingevuld heb
  • voor het maken van eventuele foto’s van de opdracht, waarbij het auteursrecht van de foto’s bij De Kock Raamfolie BV komt te liggen, wat inhoud dat De Kock Raamfolie BV deze voor publicatiedoeleinden mag gebruiken

(Persoons)gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van De Kock Raamfolie BV.
  • foto’s van de opdracht kunnen worden gebruikt op de website van De Kock Raamfolie BV en op Social Media.

Derden

De Kock Raamfolie BV verstrekt je (persoons)gegevens niet aan derden. Met bedrijven die je (persoons)gegevens verwerken in opdracht van De Kock Raamfolie BV, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je (persoons)gegevens.

Datum: __ / __ / 20__

Naam klant: 

 Plaats: —————————————-

Handtekening klant:

Bewaartermijn

De Kock Raamfolie BV verwerkt en bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan wettelijk nodig is.  Aansluitend worden de (persoons)gegevens vernietigd.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de eigenaar van De Kock Raamfolie BV kan je een verzoek indienen om je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De Kock Raamfolie BV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door De Kock Raamfolie BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij De Kock Raamfolie BV een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: info@dekockraamfolie.nl.

Ter bescherming van je privacy:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pas-poortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

De Kock Raamfolie BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Paraaf: